НАЧАЛО » Търговци и мрежови оператори

Търговци и мрежови оператори


Мрежови оператори

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Контакти

“Булгартрансгаз” ЕАД

Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган КЕВР:

За пренос на природен газ - Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г.

За съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10   от 29.11.2006 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД осигурява пренос на природен газ, следвайки интересите на държавата и обществото, гарантира условия за сигурност и устойчиво развитие на газовия пазар в страната и региона, подпомага активно процеса на либерализация на газовия пазар.

ЦЕЛИ

- Осигуряване сигурността и надеждността на газопреносната система и Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен”; 

- Надеждно и ефективно функциониране на газопреносната система в условията на либерализиран газов пазар; 

- Осигуряване на алтернативни маршрути и входни гранични точки за доставка на природен газ от различни източници до потребителите в страната;

- Изграждане на нови газови отклонения за газифициране на нови региони и потребители на природен газ;

- Оптимизация на дейностите, бизнес процесите, процедурите и правилата за осигуряване на леснодостъпни и качествени услуги за клиентите на Дружеството.

Профил на купувача – обществени поръчки: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

 

Информационна платформа: https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/info-platform-enter-102.html

активен

Централно управление

“Булгартрансгаз” ЕАД

София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2
бул. ”Панчо Владигеров” № 66
централа: (02) 939 63 00
факс: (02) 925 00 63
e-mail: info@bulgartransgaz.bg
дежурен диспечер, тел.: 02/939 63 05
 
Повече възможности за връзка ще намерите на : https://www.bulgartransgaz.bg/bg/default/contact
 

Овергаз “Мрежи”

 

 

 

Дружеството има издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за разпределение и снабдяване на пет територии - "Регион Изток", "Регион Запад", "Регион Север", "Регион Юг" и "Регион София".

“Овергаз Мрежи” изгражд и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители на територията на 51 общини в страната.

Основна цел на компанията е да предоставя енергийна алтернатива и да прави природния газ достъпен за българските граждани. Газовата инфраструктура на компанията е с дължина 2200 километра и доставя природен газ на 55 000 домакинства и над 3000 индустриални потребители.

Продукти и услуги

Мрежа

За моя Дом

За моя Бизнес

активен

Информация за клиенти

Клиентски центрове

         
           
         
           
   

 

 

 

 

 

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

линк

 

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

линк

 

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

линк

Разпределителни компании

Доставчик

Тарифен план

Количество

Цена

Активен/Неактивен

линк

 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

..........

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

линк

..........

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

линк